top of page

 

 

Juwelenmakers – 2019 – Making Jewellery

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN          

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1        Op alle en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en alle door ons te verrichten diensten zijn uitsluitend onze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2        De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hiermede uitdrukkelijk en in alle

gevallen van de hand gewezen, ook indien naar die voorwaarden verwijst in een tot ons gericht verzoek tot u uitbrengen van een aanbod.

1.3        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen wij met u in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1        Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.

2.2        Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. bestelling door u bij ons. Aanvaarding kan eveneens per telefax en per e-mail geschieden. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor u met zich mee dat u de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings-of andersoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. Wij zullen vervolgens een orderbevestiging aan u verzenden, behoudens in geval van een situatie als bedoeld in artikel 2.4 Het al dan niet door u hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat uw verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.

2.3        Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur eschouwd als orderbevestiging.

2.4        Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.5        Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de u – uitsluitend ter onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

2.6        Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde onze eigendom en moeten deze op eerste verzoek aan ons worden teruggegeven. Zij mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven danwel ter inzage worden gegeven.

2.7        U machtigt ons bij deze uitdrukkelijk om, indien en voor zover wij dit binnen de grenzen van de door u gegeven opdracht nodig of wenselijk achten, werkzaamheden door derden voor uw rekening te doen verrichten alsmede rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3 Prijzen

3.1        De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald.

3.2        Prijzen gelden in Euro’s, tenzij andere valuta uitgedrukt.

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1        Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat.

4.2        Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting. Tenzij anders overeengekomen, wordt bij de boeking van de order 100% van de prijs gefactureerd.

4.3        Bij overschrijving van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Wij zijn in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,5% per maand.

4.4        Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 50% van de hoofdsom.

4.5        Onverminderd het bovenstaande zijn wij in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op u rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

4.6        Wij zijn te alle tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van u te verlangen. Indien u daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 4.5 en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

Artikel 5 Reclames

5.1        Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

5.2        Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1      Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom, op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, documenten en zaken, alsmede, voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: ”Informatie”) berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers.

6.2        U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan u worden toegekend. De eigendom van de in lid 1 genoemde informatie blijft onvervreemdbaar bij ons, doch voor uw rekening en risico. Het bepaalde in artikel 6.2 tot en met 6.4 van deze algemene voorwaarden is eveneens van toepassing ten aanzien van de Informatie.

6.3        Het is u niet toegestaan de Informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen, tenzij en voor zover wij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend.

6.4        U bent verplicht tot geheimhouding van alle door ons aan u ter beschikking gestelde Informatie, tenzij en voor zover wij voorgaande aan de schriftelijke toestemming tot openbaarmaking hebben verleend.

Artikel 7 Inbreuk op rechten van derden

7.1        Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen ons onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door ons geleverde zaak inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zullen wij te onzer keuze de betrokken zaak vervangen voor een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake verwerven of u de voor dat zaak betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.

7.2        Ingeval van vervanging of terugbetaling komt ons het recht toe de oorspronkelijk geleverde zaak terug te nemen.

7.3        Op ons rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingverplichting.

7.4        Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens u verstrekt, garandeert u ons dat gebruik daarvan ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden en vrijwaart u ons tegen alle aanspraken verbandhoudende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1        Wij zijn slechts in geval van opzet of grove schuld van ons aansprakelijk op basis van de met u gesloten overeenkomst of op basis van de wet

8.2        Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade die u of een derde mocht lijden, waaronder begrepen de bedrijfsschade en blijvende letselschade.

8.3        Voor tekortkoming van door ons ingehuurde derden zijn wij niet aansprakelijk.

8.4        Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.3 is onze contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de met u gesloten overeenkomst exclusief BTW.

8.5        Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.4 is onze contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop wij aanspraak hebben bij onze aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerder met het eigen risico. Desgewenst kunt u onze polisvoorwaarden inzien. U zult ons vrijwaren voor alle aanspraken van derden, indien deze ons aanspreken direct of indirect naar aanleiding van, of in verband met, de met u gesloten overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

9.1        Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, bijvoorbeeld in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, niet (tijdig)beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van onze toeleverancier(s) en bij door ons in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden dan wel hun personeel en het bij ons niet (tijdig)of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

9.2        Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, tot dat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen.

9.3        Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, of is de uitvoering van de overeenkomst langer dan drie maanden opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren dan kan elk van de partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn. 

9.4        Wij zijn steeds gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtsveroorzaking of –omstandigheid is gebleken.

9.5        De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10 Ontbinding

10.1    Indien u:

-            in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van uw

eigendommen wordt gelegd;

-            (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

-            uit kracht van de wet of overeenkomst op u rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;

-            een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet

heeft voldaan dan wel niet voldoet aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van artikel 4.6 van deze Algemene voorwaarden;

-            overgaat tot staking of overdracht van uw bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten of reeds bestaande

vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf;

-            hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een of meerdere van deze omstandigheden het recht, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag verschuldigd door u uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige

waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst

en onverminderd alle andere ons toekomende wettelijke rechten.

10.2    Indien wij ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kunt u de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11 Exposanten beurs

11.1    Wij zijn te allen tijde gerechtigd inschrijvingen voor standverhuur zonder opgaaf van redenen te weigeren en te wijzigen.

11.2    Kosteloos annuleren is mogelijk tot de in de aanmeldingsformulieren overeengekomen datum.

Daarna zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

11.3    Tenzij anders overeengekomen vindt annulering schriftelijk plaats.

11.4    Wij zijn te allen tijde gerechtigd de datum en/of locatie van de beurs te wijzigen. Ook kunnen wij te allen tijde de beurs annuleren zonder opgaaf van redenen.

11.5    Stands dienen een half uur voor aanvang van de beurs ingericht te zijn, waarbij de inrichting in overleg met ons plaatsvindt en wij de bevoegdheid hebben om de inrichting te (doen) wijzigen indien wij van mening zijn dat dit nodig is. En direct na afloop dient de stand ontruimd te worden.

11.6    U bent verplicht zich al dan niet via een evenementenverzekering adequaat te verzekeren tegen aansprakelijkheid voorkomende uit uw deelname aan het evenement via de stand op de beurs. Hierbij dient u het bepaalde tussen ons in artikel 9 van deze algemene voorwaarden in acht te nemen. Op ons eerste verzoek bent u verplicht inzage te geven in uw verzekeringsovereenkomst en polisvoorwaarden.

11.7    Wij zijn niet verantwoordelijk voor het aantal bezoekers dat de beurs bezoekt.

Een tegenvallend aantal bezoekers behoort tot uw risico. In onvoorziene situaties beslissen wij als organisatoren hoe te handelen. U volgt deze aanwijzingen dan op.

Artikel 12 Promoties, sponsorschap en/of andere activiteiten

Ingeval van promoties, sponsorschap en/of andere activiteiten gelden bovendien de volgende bepalingen:

12.1    Algemeen: U draagt er zorg voor dat wij tijdig voor de aanvang van de beurs

beschikken over de gegevens en/of materialen en/of logo’s, waarvan wij hebben aangegeven dat wij die nodig achten om uw promoties, sponsorschap en/of andere activiteiten tijdens de beurs mogelijk te maken.

12.2    Annulering: Bij annulering van promoties, sponsorschap en/of andere activiteiten met dan wel zonder vermelding van uw logo en/of naam op de brochure zijn de artikelen 12.1 tot en met

12.3 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

13.2    Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter.

 

 

bottom of page